طراحی لوگو برای تولیدی کنستانتره دام و طیور دکتر دلیری


شناسه مسابقه : 3035برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : حیدری راد

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : لطيفى

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : لطيفى

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : لطيفى

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : حیدری راد

طرح شماره :25


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای تولیدی کنستانتره دام و طیور دکتر دلیری


نکات طراحی


رنج سنی

40 تا 60


وب سایت

در حال آماده سازی


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۹/۱۲/۲۵

بیشتر کار بر روی غذای مرغ هستش و توی طراحی اگر میخواید از طرح حیوان استفاده کنید تنها گزینه مرغ در نظر بگیرید