طراحی لوگو برای شرکت گروه معدنی صفا


شناسه مسابقه : 3034برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : یوسف زاده مقدم

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : صادقیان

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : راضی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : لطيفى

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : لطيفى

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : لطيفى

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :38


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :39


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :40


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای شرکت گروه معدنی صفا


نکات طراحی


رنج سنی

بزرگسال


وب سایت

https://www.safagroup.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح